0416 - 33 69 31 info@sgdeoverlaat.nl
Zoeken
Vacatures Office 365 Login Menu

Medezeggenschapsraad

Volgens de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) moet er op iedere school een medezeggenschapsraad (MR) zijn.

de MR: 

  • is een onafhankelijk, controlerend orgaan, dat zich bezig houdt met zaken op het niveau waar het voor ouders, personeel en leerlingen het meest toe doet: namelijk dat van de eigen school;
  • groeit uit tot de gesprekspartner met het bevoegd gezag op bovenschools niveau. Hiertoe krijgt de MR een eigen pakket aan taken en bevoegdheden;
  • bestaat uit een personeelsdeel en een ouderdeel. We streven hierbij naar een evenwichtige verdeling van ieder;
  • heeft 6 vaste vergaderdata in het schooljaar. Er zullen extra vergaderingen worden uitgeschreven indien dit wenselijk is;
  • heeft instemmingsrecht, initiatiefrecht en adviesrecht.

De huidige MR van de Overlaat bestaat uit de volgende personen:

namens de ouders:    mevrouw Ophorst
    mevrouw Vissers
                                     
namens het personeel:    mevrouw Kievits(voorzitter) 
    mevrouw Verheij (secretaris)
    mevrouw Muijzelaar
    de heer van Erp
    de heer Klerks
   

mevrouw Hamers


Natuurlijk kan de MR altijd enthousiaste, betrokken ouders gebruiken die zich willen verdiepen in het reilen en zeilen van de school op beleidsniveau.

Wat vinden de huidige MR-leden van hun werk in de raad?

mevrouw Kievits: Het inzicht krijgen in processen op school, opkomen voor mijn collega's, verdiepen in wetten/ cao etc, een stem hebben in en uitpluizen van mogelijkheden.

mevrouw Verheij:  Graag wil ik in de MR het belang van de collega’s en de leerlingen meenemen in de bestuursbesluiten waarover de MR mag meedenken, meepraten en meebeslissen.

mevrouw Muijzelaar: Door mijn maatschappelijke en juridische achtergrond verdiep ik mij met veel plezier in de onderwerpen die de revue passeren.
Wetgeving, personeelszaken, beleidsvoorbereiding en onderwijsvernieuwingen vind ik interessante thema`s

De heer van Erp: Op de hoogte zijn van allerlei ontwikkelingen op de Overlaat en een bijdrage leveren aan het welbevinden van het personeel.

de heer Klerks: Er zijn voor het personeel en onze leerlingen en meepraten over alles wat er speelt binnen de school.

mevrouw Hamers: Als oop’er meedenken over het beleid van de school en personeelsbelangen.

mevrouw Ophorst: "In de MR, een mooie manier om mee te mogen denken en praten over alles wat de leerlingen, ouders en 't personeel aangaat".

mevrouw Vissers: De jeugd heeft de toekomst. Deze periode in hun leven kan een belangrijke basis leggen op deze toekomst. De tijd op school is hierin ook heel belangrijk. De MR heeft mijn interesse omdat ik graag de belangen van onze kinderen wil behartigen.