0416 - 33 69 31 info@sgdeoverlaat.nl
Zoeken
Vacatures Office 365 Login Menu

Ondersteuning voor de leerling

Klik hier om het ondersteuningsplan 2014-2018 te openen

Dyslexiebeleid

Wanneer leerlingen ernstige lees- en/of spellingproblemen hebben, is het belangrijk hen te ondersteunen. Ook leerlingen met dyslexie kunnen een diploma behalen! Door extra ondersteuning willen we frustratie door dyslexie voorkomen en onzekerheid verminderen zodat talent de ruimte krijgt.
Het dyslexiebeleid van de Overlaat wordt jaarlijks gecontroleerd. Het lesgevende personeel wordt op de hoogte gebracht. Het dyslexiebeleid vindt u hier: klik

Dyscalculiebeleid

Naast het dyslexiebeleid hebben wij op de Overlaat ook een dyscalculiebeleid. Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken-/wiskundekennis (feiten/afspraken).  Opvallend bij leerlingen met dyscalculie is dat het automatiseren niet of nauwelijks tot stand komt. De vaardigheden op het gebied van rekenen en wiskunde wijken af van wat verwacht mag worden op basis van leeftijd, intelligentie en scholing. Klik hier om dit dyscalculiebeleid te openen.

Leerwegondersteuning

In het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) kan een leerling een beschikking krijgen voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Dit geldt voor een leerling die over voldoende capaciteiten beschikt om een vmbo-diploma te behalen, maar door een leerachterstand of andere omstandigheden extra hulp nodig heeft. Scholen kunnen zelf bepalen hoe zij LWOO aanbieden. De LWOO-gelden zijn schoolgebonden en niet leerlinggebonden. De school maakt keuzes in de besteding van het geld, om leerlingen te begeleiden en onderwijs op maat te bieden.

Criteria leerwegondersteunend onderwijs
Om in aanmerking te komen voor het leerwegondersteunend onderwijs moeten leerlingen aan criteria voldoen waarvoor ze getest worden. Op SG de Overlaat worden leerlingen door de basisschool - of in overleg met de basisschool - opgegeven voor de testdagen. Afhankelijk van de resultaten beslist het Samenwerkingsverband of een leerling in aanmerking komt voor een LWOO-beschikking. Een leerling kan in alle leerwegen in aanmerking komen voor LWOO.

Vormen van leerwegondersteuning

Op SG de Overlaat kiezen wij ervoor leerwegondersteuning aan te bieden op het moment dat de leerling die ondersteuning nodig heeft en in de vorm die het best bij de problematiek van de leerling past. De ondersteuning kan bijvoorbeeld plaatsvinden in de vorm van huiswerkbegeleiding, bijles, remedial teaching, hulp van een leerlingbegeleider en/of vaardigheidstrainingen.

Algemene ondersteuning

Bij sommige leerlingen in het voortgezet onderwijs verloopt de ontwikkeling niet vanzelfsprekend. Bij hen kan sprake zijn van een leerachterstand, gedragsprobleem of mogelijke andere omstandigheden, waardoor zij extra ondersteuning nodig hebben. Deze extra ondersteuning wordt in eerste instantie geboden door de docenten, mentoren en kernteamleiders.
Wanneer deze ondersteuning niet toereikend is, kan de hulp van specialisten worden ingeroepen. Hierbij valt te denken aan: de leerlingbegeleider, bijlesdocent, remedial teacher, coach en/of orthopedagoog.
de Overlaat heeft twee zorgcoördinatoren didactische leerlingenzorg. Voor de onderbouw is dat mw. M. Theunissen en voor de bovenbouw mw. Y. Ummels. In nauwe samenwerking met onze orthopedagoge beoordelen zij of extra ondersteuning noodzakelijk is voor leerlingen. Dit gebeurt aan de hand van een door de mentor ingevuld hulpvraagformulier. De ondersteuning is afhankelijk van de hulpvraag van de leerling.
Wanneer ook deze ondersteuning niet volstaat, kunnen externe instanties worden benaderd. Voorbeelden hiervan zijn: opvoeddeskundigen, stichting MEE, GGD en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Orthopedagoge

De orthopedagoog kan worden ingeschakeld bij het doornemen van leerlingdossiers, adviseren over de aanpak van leerlingen van wie de ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt of het ‘screenen’ van leerlingen. Dit laatste kan betekenen dat de orthopedagoog de leerling observeert, gesprekken heeft met een leerling en/of ouders, contact heeft met docenten van een leerling en/of testen afneemt. Onze orthopedagoge (mw. O. Fong Akan) wordt aangestuurd door de coördinator leerlingenzorg. Zowel ouders/verzorgers als de mentor(en) kunnen hulpvragen hebben. Deze kunnen bij de kernteamleider gesteld worden middels een hulpvraagformulier, waarna besproken wordt welke begeleiding op gang gebracht wordt.