0416 - 33 69 31 info@sgdeoverlaat.nl
Zoeken
Vacatures Office 365 Login Menu

Ondersteuning

Klik hier om het schoolondersteuningsprofiel te openen:

Dyslexiebeleid

Wanneer jij ernstige lees- en/of spellingproblemen hebt, vinden we het belangrijk je te ondersteunen. Ook met dyslexie kun je een diploma behalen! Door extra ondersteuning willen we frustratie door dyslexie voorkomen en onzekerheid verminderen zodat jouw talent de ruimte krijgt.
Het dyslexiebeleid van de Overlaat wordt jaarlijks gecontroleerd. Je docenten worden ook op de hoogte gebracht. Het dyslexiebeleid vind je hier: klik hier

Dyscalculiebeleid

Naast het dyslexiebeleid hebben wij op de Overlaat ook een dyscalculiebeleid. Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken-/wiskundekennis (feiten/afspraken). Opvallend bij leerlingen met dyscalculie is dat het automatiseren niet of nauwelijks tot stand komt. De vaardigheden op het gebied van rekenen en wiskunde wijken af van wat verwacht mag worden op basis van leeftijd, intelligentie en scholing. Klik hier om dit dyscalculiebeleid te openen.


Algemene ondersteuning

Bij sommige leerlingen in het voortgezet onderwijs verloopt de ontwikkeling niet vanzelfsprekend. Soms is er sprake van een leerachterstand, gedragsprobleem of mogelijke andere omstandigheden, waardoor zij extra ondersteuning nodig hebben. Deze extra ondersteuning wordt in eerste instantie geboden door de docenten, mentoren en kernteamleiders. Wanneer deze ondersteuning niet toereikend is, kan de hulp van specialisten worden ingeroepen. Hierbij valt te denken aan: de leerlingbegeleider, bijlesdocent, remedial teacher, coach en/of orthopedagoog. De Overlaat heeft twee zorgcoördinatoren:  Mevrouw Y. Ummels voor didactische ondersteuning en mevrouw M. Theunissen voor sociaal-emotionele ondersteuning. In nauwe samenwerking met onze orthopedagoge beoordelen zij of extra ondersteuning noodzakelijk is voor leerlingen. Dit gebeurt aan de hand van een door de mentor ingevuld hulpvraagformulier. De ondersteuning is afhankelijk van de hulpvraag van de leerling. Wanneer ook deze ondersteuning niet volstaat, kunnen externe instanties worden benaderd. Voorbeelden hiervan zijn: opvoeddeskundigen, stichting MEE, GGD en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Orthopedagoog

De orthopedagoog kan worden ingeschakeld bij het doornemen van leerlingen dossiers, adviseren over de aanpak van leerlingen van wie de ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt of het ‘screenen’ van leerlingen. Dit laatste kan betekenen dat de orthopedagoog de leerling observeert, gesprekken heeft met een leerling en/of ouders, contact heeft met docenten van een leerling en/of testen afneemt. Onze orthopedagoog wordt aangestuurd door de coördinator leerlingenzorg. Zowel ouders/verzorgers als de mentor(en) kunnen hulpvragen hebben. Deze kunnen bij de kernteamleider gesteld worden middels een hulpvraagformulier, waarna besproken wordt welke begeleiding op gang gebracht wordt.