0416 - 33 69 31 info@sgdeoverlaat.nl
Zoeken
Vacatures Office 365 Login Menu

Toelatingscriteria

 Toelatingseisen voor het eerste leerjaar
• Het schooladvies van de basisschool is in principe leidend voor de toelating tot vmbo
• De basisschool levert een eenduidig schooladvies, te weten vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo gemengd/theoretisch,
• Soms is het niet helemaal duidelijk in welke leerweg je zou moeten zitten. Je krijgt dan een zogenaamd dubbel advies van de basisschool. Bijvoorbeeld basis/kader of kader/gt. Daarvoor hebben wij op de Overlaat speciale dakpanklassen. Dit zijn klassen die door ons zo zijn ingericht dat leerlingen met een advies van een aangrenzende schoolsoort in dezelfde klas komen. Ook in schooljaar 2020/2021 zijn er dakpanklassen. Er zal een basis/kader-klas en een kader/gt-klas zijn.  Of je hiervoor geschikt bent? Dat beoordeelt de toelatingscommissie samen met de groepsleerkracht van je basisschool. Je kan je hier dus niet vooraf voor inschrijven.
In de dakpanklas wordt les gevolgd op het hoogste niveau. De klas basis/kader volgt de lessen op kaderniveau, de klas kader/gt volgt de lessen op gt-niveau.
• Dit advies wordt voor 1 maart aan de ouders van de betreffende leerling afgegeven en tijdens de jaarlijkse inschrijfavonden (8 en 9 maart 2021) schriftelijk bekend gemaakt tijdens de centrale aanmelding aan De Overlaat.

Het advies van de basisschool wordt als volgt onderbouwd:
• Er dient een volledig ingevuld LVS (t/m midden groep 8) aanwezig te zijn, zo mogelijk met een uitstroomprofiel;
• Zo mogelijk wordt de entreetoets CITO nieuwe stijl afgenomen met de daarbij horende vooruitblik . Dit maakt ook een verantwoord preadvies in groep 7 mogelijk;
• Bij het advies vmbo B/K wordt een drempelonderzoek afgenomen en de resultaten worden bijgevoegd
• Leerachterstanden of leerrendement op de domeinen taal en rekenen. Voor leerlingen met een leerachterstand etc. of voor leerlingen met een lichamelijke beperking of gedragsproblemen wordt door de basisschool een ontwikkelingsperspectief (opp) opgesteld en bij de onderbouwing van het advies gevoegd
• De wens van de ouders

Na de aanmelding ontvangen de basisscholen welke leerlingen zich hebben aangemeld op de Overlaat. Er worden afspraken gemaakt voor de warme overdracht. Dit zou kunnen leiden tot:
a. Een nader onderzoek, indien dit nodig is in verband met passend onderwijs of maatwerk in de ondersteuning (OPP)
b. Een bijstelling van het advies door de basisschool in verband met de Cito-score (alleen in positieve zin).

    Over de definitieve toelating brengt de toelatingscommissie van de Overlaat advies uit aan de Directeur Onderbouw, die uiteindelijk besluit. Natuurlijk houden wij daarbij rekening met de wens van ouders en leerling.

Richtlijnen Cito en IQ
Ten aanzien van het Cito (eindtoets basisonderwijs) en IQ, gebruikt SG de Overlaat de volgende scores als richtlijn:
• Leerlingen met een Cito-score van 525 of lager kunnen aanvullend getest worden voor lwoo (leerwegondersteunend onderwijs);
• Toelating basisberoepsgerichte leerweg: Cito-score kleiner dan of gelijk aan 525 / IQ hoger dan 81;
• Toelating kaderberoepsgerichte leerweg: Cito-score groter dan of gelijk aan 525 / IQ hoger dan 90;
• Toelating gemengde of theoretische leerweg (mavo): Cito-score groter dan of gelijk aan 530 / IQ hoger dan 95.