0416 - 33 69 31 info@deoverlaat.nl
Zoeken
Vacatures Office 365 Login Menu

Overgangsnormen

Hieronder leest u de algemene overgangsregeling. Deze overgangsregeling hebben we ook vertaald in een tabel. Klik hier om de overgangstabel te openen.

Algemeen

1.

Leerlingen kunnen in een ononderbroken leerlijn in vier jaar hun diploma behalen.

2.

Een ‘voorwaardelijk overgaan’ kennen we niet. Als een ‘bespreekgeval’ toch overgaat, is dat altijd met een ‘leerovereenkomst’, waarin de school, ouders en leerling bindende afspraken maken voor het nieuwe schooljaar.

3.

Gedurende het schooljaar wordt de voortgang, inzet en keuze van de leerling tijdens (tussentijdse) rapportvergaderingen bekeken. De mentor is verantwoordelijk voor het bewaken van de vorderingen van de leerling en zorgt ervoor dat de ouders vroegtijdig geïnformeerd worden. Aan het einde van het vierde leerjaar van de schoolcarrière wordt er afgesloten met een diploma of certificaten

4.

Wanneer de leerling een cijfer mist door ziekte of afwezigheid, moet binnen 10 dagen na terugkomst op school door de leerling zelf een afspraak bij de betreffende docent worden gemaakt om de toets in te halen (binnen 4 weken na het maken van de afspraak). Zolang het werk niet is ingehaald, staat er INH.

5.

Een leerling kan om pedagogische of didactische redenen worden overgeplaatst naar een andere leerweg/afdeling of de leerweg afsluiten met deelcertificaten.

6.

Gedurende het schooljaar kunnen cijfers in tienden gegeven worden.

7.

Voor de profielen geldt: Het eindcijfer van het leerjaar is het gemiddelde van alle cijfers van dat betreffende leerjaar.

Voor de theorievakken geldt: Het eindcijfer van het leerjaar is het gemiddelde van het gemiddelde cijfer rapport 1 + gemiddelde cijfer rapport 2 + gemiddelde cijfer rapport 3.

8.

In leerjaar 1 en 2 is het eindcijfer een heel getal. Voor leerjaar 3 wordt het eindcijfer in verband met de afspraken in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) niet afgerond.

9.

Theorievakken

Bij de theorievakken telt het niet afgeronde cijfer van leerjaar 3 mee als een extra periode cijfer in leerjaar 4.

10.

Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Voor de profielen geldt voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg dat leerlingen gedurende leerjaar 3 en 4, 4 profielvakken en 4 beroepsgerichte keuzevakken volgen. Het gemiddelde van de cijfers van de 4 profielvakken telt in de examenregeling voor 50% mee. Het CSPE vormt de andere 50% van het eindcijfer van de profielvakken. De eindcijfers voor de vier gevolgde beroepsgerichte keuzevakken worden ook gecombineerd. Dit combinatiecijfer telt als één eindcijfer mee in de uitslagbepaling. Zo leveren beide vakken (profielvak en beroepsgerichte keuzevakken) elk één eindcijfer op dat meetelt in de uitslagbepaling. Dit ziet er als volgt uit:

 

 

11.

Gemengde leerweg

Voor de gemengde leerweg kent het profielvak een beperktere omvang dan in de basis- en de kaderberoepsgerichte leerweg. De leerlingen volgen 2 profielvakken en 2 beroepsgerichte keuzevakken. Het combinatiecijfer bestaat daarom in deze leerweg uit een combinatie van zowel het eindcijfer profielvak als het eindcijfer beroepsgerichte keuzevakken. Dit eindcijfer telt één keer mee in de uitslagbepaling.

12.

De afronding van cijfers is steeds als volgt: 0,49 of lager wordt naar beneden afgerond en 0,50 of hoger naar boven.

13.

Een 5 geldt als één getelde onvoldoende (g.o.) een 4 als twee g.o.’s en een 3 of lager als drie g.o.’s.

14.

Op rapporten wordt in leerjaar 1 en 2 geen cijfer lager dan een 3 gegeven. In leerjaar 3 geldt geen bodemcijfer.

15.

Voor leerjaar 3 en 4 staat de berekening van de cijfers in het verplichte PTA. In leerjaar 1 en 2 is die te vinden in het Programma van Toetsing en Overgang (PTO), zie onze schoolsite.

16.

Het vak CKV telt niet mee in de overgangsregeling. Voor dit vak gelden andere normen/regelingen (over CKV en het sectorwerkstuk zijn afspraken gemaakt in de examenregeling).

17.

Indien de leerling niet voldoet aan de overgangscriteria dan wordt hij of zij een ‘bespreekgeval’.